ทางทีมงาน King of Gamers Club ขอเรียนแจ้งให้สมาชิกเรื่องระบบการโอนถ่ายคะแนน ขณะนี้ระบบเกิดเหตุขัดข้อง จึงขอปรับปรุงและหากระบบสามารถใช้งานได้จะแจ้งให้สมาชิกให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เงื่อนไขการร่วมสนุก KOG Club Point

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 2. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกา หรือ ของรางวัล เป็นอย่างอื่นได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หากผู้โชคดี ไม่สามารถทำตาม กติกา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือว่าสละสิทธิ
 5. KOG Club Point จะหมดอายุทุกๆ วันที่ 31 ธ.ค. ของปี และเริ่มต้นสะสมใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป
 6. การตัดสินของ กรรมการผู้ดูแล ถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุดแล้ว

KOG Club Point คือ ?

 1. คะแนนที่เกิดจากการลงทะเบียนเพื่อสะสมการเข้าใช้บริการ (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) ผ่านทาง www.kingofgamersclub.com ภายใต้การดูแลของ บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 2. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนใน www.kingofgamersclub.com โดยการ Log in ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อดำเนินการสะสม KOG Club Point

การสะสม KOG Club Point

ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) ตามเงื่อนไขดังนี้

 • การดูวิดีโอหรืออ่านบทความ (View) อย่างน้อย 1 นาที จะได้รับ KOG Club Point 1 คะแนน
 • การกดชอบวิดีโอหรือบทความ (like) จะได้รับ KOG Club Point 3 คะแนน
 • การแสดงความคิดเห็น (Comment) จะได้รับ KOG Club Point 5 คะแนน
 • การแชร์วีดิโอหรือบทความ (Share) จะได้รับ KOG Club Point 10 คะแนน

หมายเหตุ

เกณฑ์การนับคะแนนโดย 1 พฤติกรรม (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) นับเป็น 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความหรือวีดิโอ หากผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมหนึ่งซ้ำในบทความหรือวีดิโอนั้นๆ จะไม่นับคะแนนซ้ำ เช่น นาย A ดูวีดิโอหรืออ่านบทความหนึ่งจนจบ จากนั้นนาย A กดชอบ 1 ครั้งและแชร์ 5 ครั้ง จะถือว่าผู้ใช้ได้รับสะสมคะแนน 14 คะแนน กล่าวคือ

View เกิน 1 นาที = 1 point

Like 1 ครั้ง = 3 point

Share 5 ครั้งในบทความหรือวีดิโอเดิม นับเป็น 1 ครั้ง = 10 point

 • เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของแต่ละวัน คะแนนจะตัดเป็นของวันถัดไป

อายุคะแนน KOG Club Point

 1. การสะสมคะแนน KOG Club Point จะสะสมเป็นรายปี โดยมีอายุการใช้คะแนนสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น. ของทุกปี และผู้ใช้ไม่สามารถยกยอดคะแนนทั้งหมดไปใช้ในปีถัดไปได้
 2. ผู้ใช้สามารถตรวจยอด KOG Club Point ได้จากหน้าบัญชีของท่าน (Profile) ในเวปไซต์ www.kingofgamersclub.com

การใช้ KOG Club Point แลกรับของรางวัล

การนำ KOG Club Point มาแลกรับของรางวัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกของรางวัล และตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำขอแลกรับของรางวัลโดยการใช้ KOG Club Point ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

 1. การสะสมคะแนน KOG Club Point จะสะสมเป็นรายปี โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น. ของทุกปี และผู้ใช้ไม่สามารถยกยอดคะแนนทั้งหมดไปใช้ในปีถัดไปได้
 2. ผู้ใช้สามารถตรวจยอด KOG Club Point ได้จากหน้าบัญชีของท่าน (Profile) ในเวปไซต์ www.kingofgamersclub.com
 3. ในการแลกของรางวัลโดยใช้คะแนน KOG Club Point ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทฯ แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของรางวัล โดยผู้ใช้ยอมรับและตกลงผูกพัน ตามเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลที่บริษัทฯ ระบุไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ
  • การแลกรับของรางวัลในกิจกรรม KOG Club Point บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของเข้าใช้บริการ (การดู การแสดงความคิดเห็น การกดชอบ การแชร์เนื้อหา) ผ่านทาง www.kingofgamersclub.com เท่านั้น
 4. KOG Club Point ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือไม่สามารถแลกเป็นเงินสด
 5. ในกรณีที่ของรางวัลหมด หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งของรางวัลดังกล่าวให้ผู้ใช้ได้ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ตามสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนด หรือรับรางวัลหน้าสถานที่จัดกิจกรรม (ขึ้นอยู่กับกติกาของกิจกรรมนั้น) โดยผู้ได้รางวัลไม่สามารถรับรางวัลแทนกันได้ และต้องแสดงหลักฐานการรับรางวัลเป็นสำเนาบัตรประชาชน หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทันที
 7. หากบริษัทฯ พบว่ามีการนำ KOG Club Point ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือพบการฉ้อฉล หลอกลวง หรือปลอมแปลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนสะสม KOG Club Point เพื่อแลกรับของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกคะแนนทันที รวมทั้ง เรียกคืนของรางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการเรียกให้บุคคลดังกล่าวให้ชดใช้ค่าของรางวัล และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ จากผู้ใช้ในกรณีดังกล่าวด้วย
 8. ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับรางวัลมิได้ดำเนินการตามกติกา หรือพบว่าผู้รับรางวัลไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนของรางวัลได้
 9. หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน KOG Club Point หรือการรับของรางวัล ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นข้อยุติและเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่