กลุ่ม 1 

*หมายเหตุ* กรณีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากอันดับที่จบในเกม

 

กลุ่ม 2

*หมายเหตุ* กรณีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากอันดับที่จบในเกม

 

กลุ่ม 3

*หมายเหตุ* กรณีคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากอันดับที่จบในเกม